Розробка і дослідження методів аналізу і розрахунку системних показників…

14.12.2017

Розробка і дослідження методів аналізу і розрахунку системних показників ... системних показників

Розробка і дослідження методів аналізу і розрахунку системних показників і моделей синтезу для проектування ГПС Краківський, Юрій Мечеславович

Дана дисертаційна робота повинна надійти в бібліотеки найближчим часом

Дисертація, — 480 руб., Доставка 1-3 години, з 10-19 (Московське час), крім неділі

автореферат — безкоштовно , доставка 10 хвилин , цілодобово, без вихідних і свят

Краківський, Юрій Мечеславович. Розробка і дослідження методів аналізу і розрахунку системних показників і моделей синтезу для проектування ГПС: автореферат дис. . доктора технічних наук: 05.13.16.- Санкт-Петербург, 1992.- 36 с .: іл.

Введення до роботи

1 Актуальність теки. Разв: ггіе гфогряммно-упревляемого обладнання, систем автоматизованого проектування, іштегріропантг-гх систем управління на басі локальних мереж ЕОМ і ряд друпгс напрямків і мошннгстрс-зшш і інформатики, призвело до появи нового класу виробництва ізделіі- гнучкі :: проізБолсгнешшх систем <ДПС). У дослідженні, проведеному Національному науковим фондом США, утвєріклается, що 1710 мають большіял потенціалом збільшення гіроіізводітельпості, чий будь лруг’оо науково технічне дсстіскенке поїло винаходу електрики.

Концепції, попросимо моделювання, проектування та впровадження ШС присвячені роботи ізге-стнич вчених: академіків Ємельянова СВ., Максч.юьз І.М. і Фролов.! К.В. : Чл.кор. РАН селянина П.Я., Очопнмского Д.Є. і Соломоіцева Ю.Й .; доісторов техн. наук Домзрашсого А.П., Волчкешгча Л, І., Єлісєєва СВ., Зіулзгсова Ф.М., Мартинова А.К., Митрофанова В.Г., Пономарьова ІЗ. М., Ракоптг-п К.Т., і ряд інших.

В Го з сил з ко ее Федерації аттігопнй інтерес до гнучкої автоматіпаціш ч’олюдзлея в юоз-я" м; цх, який змінився потім деякому розчаруванням в зв’язку з низькою ефективністю інопп ГЛЗ, Апзлігз Ігр: г; ІШ пипкой ефективності показав, що вона пов’язана па з самою концепцією, а про відсутністю падйіаіого прогроммно-упраіляоМ’Н про обладнання з розвиненими технологічними можливостями (зто відноситься і до основного і до трзнспортпо-склздеп’ому обладнання), нерозвиненістю засобів контролю, діагностики та системи управління, включаючи технічне і програмне забезпечення, низьким рівнем проектування.

Таким чином, можна виділити два моменти: t) в малжностро-йонін намітилася тенденція руху до комлмотерізірованкм роб-волств ‘1’. ‘, Основою яких явлгетол Г Т! С; ?.) Низька ефективність і надійність компонентів ГПС, прорахунки h.-j різні етапах про- е! ДП! Рова"пп прив-т.яг до значить з-л’пь’п сумарних витрат на етапі I’.k cv:>."a",: U і вчг.-ал’пня.

створення процедур компоновок і розміщення, що підвищують надійність функціонування виробничих систем. Розроблені методи і моделі підвищують ефективність ДПС за рахунок більш повного їх аналізу і можливості перевірки якості і працездатності змодельованого варіанта в результаті обчислювальних експериментів.

Іетоди дослідження. Результати і еиводи, представлені в дисертації, суворо обгрунтовані в результаті застосування апарату математичного аналізу, теорії надійності, дискретної математики і математичної статистики. Ефективність запропонованого алгоритмічного і програмного забезпечення підтверджена результатами моделювання на ЕОМ. _

Наукову новизну дисертації представляють наступні основні результати, які виносяться на захист:

методологічний підхід, що містить аналітико імітаційні процедури аналізу і розрахунку показників надійності і гнучкості і процедури синтезу, що включають завдання вибору обладнання, компонування і розміщення;

методи і моделі розрахунку показовий надійності ТО обгекта зі структурою у вигляді мережі з п частково залежних елементів, сгруппіровашшх в чотири групи за видами відмов, з урахуванням стратегій технічного обслуговування елементів;

алгоритмічне забезпечення, в основі якого знаходиться доведена теорема, для визначення оптимального інтервалу технічного обслуговування за критерієм інтенсивності наведених витрат, коли час наработдеі має зворотну гауссовское або Еірнбаума- Саундерса розподілу;

введене для дослідження параметричних відмов і-розподіл, для якого доведені теореми, що дозволяють використовувати його для опису "старіючих" елементів;

формалізація і показники якості толерантності, як

подсвопства надійності ГПС, що враховує динаміку

виробничого процесу і рекомендованого дня гкокоі-о

автоматизованої ділянки (ГАУ), що входить до складу

моделі гемплскоіих показників гнучкості ГАУ і його компонент, увкчашшо з процедурами структурю- параметричного

моделі ‘і методу процедур кокпоновкі і розміщенні, що підвищують надежнос7ь функціонування виробничих систем, і введена двовимірна щільність розподілу ймовірностей (к-розподіл),’ що дозволяє оцінити ефективність від оптимального розміщення.

практична цінність роботи полягає в розробці та застосуванні системних показників, а Такшо в створенні програмного забезпечення з розрахунку цих показників, орієнтованого на персональні ЕОМ і здатного вбудовуватися в різні системи проектування ГПС. Збільшення числа системних показників підвищує качеотво проектних рішень і знижує витрати на етапі освоєння ДПС за рахунок більш детального її дослідження. Використовуючи розвивається в раооте аналітико-імітацжшний підхід, розроблені методика проектування потокових ліній виготовлення низьковольтних комплектних пристроїв управління і методика розрахунку середнього часу переміщення штабелера для многономеіклатурних складів стелажного типу.

Результати впровадження. Основні результати роботи впроваджені: а) в Іркутському філії НИАТ, який був головною організацією по проіраммс "інструмент" МАП у вигляді: аналітико-імітаціоннкх процедур для структурно параметричного синтезу ГАУ; алгоритмів компонування й розміщення; методики вибору кращого варіанту виробничої системи при багатокритеріальної оптимізації. Економічний ефект від виконаних досліджень склав 65 тис.руб .; БО на Ангарському електромеханічному заводі у вигляді: комплексу аналітико-імітаційних моделей для структурно — параметричного синтезу і розрахунку системних показників лінії загального складання; методики проектування конвеєрів збірки і монтажу ПКУ. Пайова участь в економічному ефекті складає 360 тис.руб .; в) на Ангарському електромеханічному заводі в виду: імітаційної моделі з розрахунку проіеводітельнрсті штабелера; рекомендацій і алгоритмів адресування вантажів. Економічний ефект від впровадження дорівнює IG7.3 тисруб, За матеріалами роботи поставлені курси лекцій в Іркутському держуніверситеті "Імітаційне моделювання та проектування" і в Іркутському політехнічному інституті

"Автоматизоване проектування ЛІС".

Апробація роботи. Основні пплояюніїя дисертаційної раоогн

доповідалися на міжнародних і всесоюзних конференціях,

нарадах, семінарах і школах: Всесоюзній конференції по

моделям планування н управління (Одеса, 1931), 3-му

Всесоюзному совещанігі по робототехннческім системам (Воронеж,

1984), Всесоюзній ІГГК з проблем створення ДПС (Кременчук,

1986), Всесоюзної НТК з проблем автоматизації щхлгзводетва

(Перм, Т987), Всесоюзний ІПТК з проблем створення піс і РІК

(Одеса. 1989), Всесоюзній ІГГК зі штучного інтелекту

(Грозний, Т989), Всесоюзній конференції КТИ — 89 (Москва, Т38Е),

ІІ-му Всесоюзному нараді з проблем управління (Ташкент,

1989), Міжнародній школі-семіларс по методам отімізаціі (Ір

Кутського, 1989), 5-му Всесоюзному нараді з робототехніки н ГПС

(Геленджик, 1990), 8-ий Всесоюзній школі по надеігаюсті БМС (Ко-

Булет. 1990), Всесоюзній нараді з проблем компьютерізі-

роваіного виробництва (Ташкент, 1990), Всесоюзній школі по

дискретної математики і ос додатку (Ирк, УТСК, 1991), Міжнародним

рідному семінарі по многоманіпуллціонпім роботам (Іркутськ, 1991),

Між пародіюй копфертнііі з актуальних проблем

фундаментальні наук (Л’юкза, Т991).

Публда-Г’мь За реп.улітатом лсследовоііі’і опубліковано 46 наукових рчбот з ри>>": Статей, доклалися ^, тез доповідей і препринтів.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, описка .літератур; -! з 215 найменувань і двох прілояхчтчп. Оснопной текст роботи містить 286 сторінок, включаючи 46 таблиць і 36 рисунків.

Джерело: Розробка і дослідження методів аналізу і розрахунку системних показників і моделей синтезу для проектування ГПС

Розробка і дослідження методів аналізу і розрахунку системних показників ... системних показників

Також ви можете прочитати